Investera i doktorhemma.se

Primärvården förändras

Under 2021 genomfördes 18,9 miljoner läkarbesök i primärvården, vilket är en ökning jämfört med 2020 med knappt en miljon besök. Generellt ses en minskande trend sedan 2011, vilket beror på att allt fler patienter får träffa andra personalkategorier, till exempel sjuksköterskor eller fysioterapeuter, beroende på vilket vårdbehov patienten har.

För dig som inte vill sitta i telefonkö, höra att tiderna är slut, boka besök för remiss

Hur vården är organiserad skiljer sig åt mellan regionerna, men även sökmönster och behovet av vård är olika i landet. Därför varierar antalet läkarbesök i primärvården mellan regionerna. Under 2021 hade Halland cirka 40 procent fler läkarbesök per 1000 invånare jämfört med Västernorrland. Sett över tid verkar Halland ligga högt jämfört med övriga regioner när det gäller läkarbesök i primärvården.

För dig som vet vad du vill, god vård, ingen väntan, besök när det passar dig

Fler besök till andra personalkategorier

Besök till andra personalkategorier, till exempel sjuksköterskor och fysioterapeuter, har en ökande trend sedan 2014.

Under 2021 genomfördes totalt 38,9 miljoner läkarbesök i Sverige en ökning med närmare 15 procent jämfört med året innan. Besöken fördelas relativt jämt mellan primärvård och sjukhusvård.

Även sett till alla besök, så finns en variation mellan regionerna. Över tid ligger Stockholm högre än övriga regioner och är ungefär 25 procent högre än den region med näst flest besök som vanligtvis är Uppsala eller Skåne.

Underlagen är hämtade från verksamhetsstatistiken, Sveriges kommuner och Regioner, som uppdateras en gång per år.

Tillgänglig vård, på riktigt!

 • Få den hjälp du behöver, när du behöver det.
 • Boka ett hembesök direkt i appen. 
 • En exklusiv tjänst som kostar mindre än en karensdag (lön +30tkr) 
 • Som VIP-kund kan du skicka ett sms till din husläkare utan något bokat besök eller någon extra kostnad
 • Välj om du vill träffa en specialist-läkare, givetvis utan någon föregående remiss

1. Öppna appen 2. Välj plats 3. Sök av vårdpersonal

Boka till dig eller mamma – lika enkelt
”nuvarande position” – lokalt utbud
”annan plats” – visa utbud på annan ort

4. Välj läkare  5. Beskriv symptom  6. Bekräfta besök 7. Betala och invänta hjälp.


Utveckling

VIP-funktion: Möjliggör en lättare kontakt mellan patient och vårdgivare för en fast månadskostnad

Reviews av vårdpersonal: Skapar bättre förutsättningar för att förväntningarna inför varje besök motsvarar kundupplevelsen

Open Medical forum: En plats där vårdpersonal kan besvara olika EJ patient-specifika medicinska frågor, skapar förtroende för vårdpersonal som vill vara mer aktiva


Läkarvy

• Faktura

• Söka patient

• Ringa patient

• Internremiss (kommande)

God vård kostar, men inte så mycket…

• Angående den stora sjukhus-reformen som genomfördes i början på 1970-talet.

• ”När han kommer ut på sjukhusklinikerna 1972 märker han tydliga efterdyningar av reformen. En är att bemanningen på akutmottagningarna har förändrats. Före reformen, när det var mycket lönsamt med akutpass, fanns det fler erfarna läkare. Efter reformen var det fler unga läkare.– Först sa man att det var väldigt viktigt med rutinerade läkare på akuten. Efter reformen betonades – nästan över en natt – plötsligt utbildningsperspektivet, säger Göran Stiernstedt.” Från läkartidningen.


Ekonomi

 • Med automatiserade flöden har vi en låg overhead-kostnad
 • Potentiell marknad, 2-4 miljoner besök per år motsvarar 5-10% av alla läkarbesök i Sverige till primärvården och specialistsjukvården.
 • Exempel för hur en målbild för antal besök i månaden skulle kunna se ut när tjänsten skalas upp
  • 1.000   –  H1 2023 30.000  –  2026
  • 7.500   –  H2 2024 60.000  –  2028
  • 15.000 –  H2 2025 90.000  –  2030
 • 1 Miljon besök under 2030 konverterat till intäkter ger följande värden i bolaget
  • ➢ EBITA 170 – 220 MKR (ej uppräknat för inflation) 
  • ➢ Bolagsvärde uppskattas till 2-3 miljarder SEK

Prognos och ekonomi för Doktor Hemma 2022 — 2025

Genom att i en första runda ta in ca. 1 mkr kommer bolaget ha ekonomiska förutsättningar för att under Q4 2022 utvärdera hur den nuvarande plattformen tas emot av kunder och läkare på lite bredare front. Detta skulle även ge oss en bättre uppfattning angående hur kostsamt en uppskalning kan förväntas bli och hur långa ledtider vi har för ROI.

Budget

500 tkr kommer att användas för att täcka historiska utvecklingskostnader av nuvarande plattform.

200 tkr föreslås avsättas för digital marknadsföring.

150 tkr skall täcka fortsatta utvecklingskostnader för den digitala plattformen.

50 tkr täcker digitala tjänster så som Azure plattformen där vår virtuella server ligger.

100 tkr avsätts för oförutsedda utgifter och ger bolaget en 2 månaders respit att rekapitalisera bolaget under Q1 2023 när vi har ny färsk data som förhoppningsvis kan påvisa ett signifikant högre bolagsvärde.

Erbjudande

 • Första rundan genomförs i början av Q4 2022. Syftet är att göra en lätt kapitalisering av bolaget och skapa en ägarspridning för att etablera en rimlig prisbild av bolaget.
 • Sonderingar för externt intresse av investeringar i bolaget samlas in med på en värdering av bolaget från 5 MKR pre money och uppåt. Nya investerare erbjuds köpa aktier motsvarande maximalt 20% av bolaget för totalt 1 miljoner kronor.
 • När potten för det initiala kapitalbehovet är fyllt erbjuds investerare köpa ytterligare aktier enligt en så kallad Green Shoe modell. Gamla ägare erbjuds genom denna modell därmed att avyttra delar eller hela sitt innehav, även för detta samlas uppgifter in.
 • Av de aktier som ev. säljs av nuvarande ägare tillfaller hälften av kapitalet bolaget. Dessa aktier kan köpas till ett högre eller lägre pris än vid tidigare kapitalresning.
 • Tillgång och efterfråga på aktier kommer att grafiskt illustreras på denna sida, som uppdateras 1 gång per dag. Samtliga transaktioner kommer att genomföras vid ett tillfälle. Syftet med denna auktion av gamla aktier är att bolaget skall möjliggöra en utjämning av ägarfördelningen som motsvarar ägarnas tro på bolaget och förbereda bolaget för en eventuell notering.
 • Vid full teckning motsvarar bolagsvärdet efter intaget kapital 6 mkr efter intaget kapital.
 • Doktor Hemma administrerar transaktionerna internt varför inte några kostnader förväntas påverka intaget kapital gentemot tillskott av kapital i kassan för bolaget.
 • Bolaget bedöms kunna uppnå kassaflödesneutralitet vid intäkter motsvarande ca 200-300 tkr. Dvs. Ca. 1000 – 1500 besök i månaden
 • Kapitaltillskottet bedöms bolaget ha goda resurser för att kunna driva verksamheten till mars månad 2023.
 • Vid den andra planerade kapitalresningen i Januari 2023 är det vår förhoppning att de resultat som satsningarna under Q4 2022 kommer att generera ett starkare intresse och ett påtagligt högre bolagsvärde. Som referens kan nämnas att tidigare investerare som högst av värderat bolaget till 25 mkr före kriget i Ukranina. Målbilden är att under början av 2023 kunna försvara åtminstone halva den värderingen genom att påvisa följande:
  • Kundnöjdhet – återkommande kunder – bra reviews
  • Skapa partneravtal möjliggör effektiv rekrytering av läkare – dialog upprättad med Bonliva som redan idag har uttryck ett genuint intresse men vill se reviews på plattformen och fler besök innan det är aktuellt med avtal.
  • Visa att vi till en rimlig kostnad kan anskaffa kunder och kapital. Driva bolaget i en liten kostnadskostym.
  • Påvisa ekonomiskt underlag för att uppnå lönsamhet i bolaget efter rimlig uppskalning. Våra bästa estimat i dagsläget är behäftade med stor osäkerhet men bolaget bedöms kunna uppnå kassaflödesneutralitet från så lite som 500 besök i månaden och två deltids anställda vilka bedöms kunna erbjudas heltidsanställning vid 1000 besök i månaden. På två heltidstjänster bedöms bolaget med hjälp av en engagerad styrelse klara av att skala upp verksamheten till mellan 5000 till 10000 besök i månaden då plattformen automatiserar alla flöden och personalen bara behöver hantera avvikelser. Planering och utförande av utveckling av plattformen sker genom verkställande av nu utarbetad affärsplan samt genom konsulterande firma som driftar och programmerar utvecklingen av appen.

Nuvarande intresseläge, Orderbok

Standardutbud av grafer för avancerad orderläggning

Intresseanmälan

Lite text från Andy

” anger obligatoriska fält

Tidigare ägare

Genom att skicka formuläret godkänner du att vi sparar information om dig. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.